+34 687 069 125 info@fundaciodelsoficis.com

BEQUES DE MOBILITAT ALT EMPORDÀ

CURS  2023 / 2024

TERMINI

De l’1 al 20 de novembre de 2023 al correu electrònic info@fundaciodelsoficis.com

FORMULARIS

BASES BEQUES DE MOBILITAT ALT EMPORDÀ

1. Objecte i funcionament

L’objecte de la present convocatòria és establir les bases reguladores de la concessió de subvencions per a fomentar la incorporació d’alumnes als cicles formatius de grau mitjà i
superior i cursos d’especialització, que tinguin com a lloc de residència una població de l’Alt Empordà, per a sufragar despeses derivades del transport i desplaçament (la “Beca”).

2. Publicitat
La present convocatòria, corresponent al curs 2023/2024, es publicarà a la pàgina web de la Fundació (www.fundaciodelsoficis.com).

3. Import de la subvenció

L’import màxim individualitzat que podrà correspondre a cada persona adjudicatària serà de 50€ mensuals (amb un total màxim de 9 mensualitats). S’adjudicaran, com a màxim, 10
subvencions a 10 alumnes. En cas que no es compleixin els requisits establerts quedaran desertes.

4. Requisits de les sol·licituds

Per ser beneficiari de la Beca s’hauran de complir tots els requisits següents:
a. Haver estat matriculat per primera vegada en un curs de cicle de grau mitjà, superior o especialització.
b. La matrícula ha de ser en un centre públic i de l’any acadèmic de la convocatòria.
c. Acreditar el 75% d’assistència a classe en els períodes establerts en les presents bases.
d. Acreditar la residència en una població dins de la comarca de l’Alt Empordà mitjançant el certificat d’empadronament. Aquest certificat haurà de tenir una antiguitat màxima de 3 mesos.
e. Presentar, dins el termini i en la forma escaient, la documentació especificada en les presents bases reguladores.

Restaran excloses aquelles persones que:
– No hagin estat matriculades per primera vegada al curs objecte d’estudi, és a dir, que estiguin repetint el mateix. Els alumnes han d’estar matriculats per primera vegada de totes les assignatures. Quedaran excloses aquelles persones que tinguin alguna assignatura pendent del curs anterior.

5. Criteri de valoració de sol·licituds
El procés de selecció i la proposta d’adjudicació de la Beca estarà a càrrec d’una Comissió de Selecció constituïda per:
– August Conesa Compte, President de la FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ DELS OFICIS; i
– Germán Domínguez Ballart, Vocal de la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DELS OFICIS; i
– Meritxell Garrido Sirvent, Directora i Secretària de la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DELS OFICIS.

La Comissió de Selecció es regirà pels criteris i barems generals establerts a les presents bases, atenint-se als principis generals de l’equitat, justícia, igualtat, imparcialitat i no discriminació.
La gestió per donar suport a la Comissió de Selecció en tot el procés de recollida de sol·licituds i de selecció i comunicació de la proposta d’adjudicació, així com la realització dels pagaments, entre qualsevol altra gestió que es requereixi pel bon funcionament de la present, serà a càrrec de la FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ DELS OFICIS.

Per tal de determinar les persones beneficiàries de la Beca s’establirà un criteri de valoració en què tindran preferència aquells alumnes que tinguin més puntuació:
1. Informe dels serveis socials – fins a 30 punts.
2. Distància del municipi. Distància del lloc de residència a on es cursen els estudis:
     a. Entre 0 kms i 15 kms – 5 punts
     b. Entre 15 kms i 30 kms – 10 punts
     c. Entre 30 kms i 45 kms – 15 punts
     d. Més de 45 kms – 20 punts
3. Disposar del títol de família nombrosa o monoparental – 15 punts.
4. Haver de realitzar transbords en transport públic per tal d’arribar al centre educatiu – 10 punts.
5. Altres circumstàncies extraordinàries d’especial consideració – fins a 10 punts.

Un cop valorades les sol·licituds d’acord amb els criteris i barems establerts, s’ordenaran de més a menys puntuació.
En cas d’haver-hi un empat en puntuacions, Tindrà preferència la puntuació derivada de l’Informe dels serveis socials, existint la possibilitat que, en cas que l’empat persisteixi, la Comissió de Selecció revisi una segona vegada els Informes dels serveis socials per tal d’esgrimir quina de les sol·licituds empatades ha de prosperar, tenint en compte els principis generals esmentats anteriorment.

6. Termini i forma de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà l’1 de novembre a les 00:00 hores i finalitzarà el 20 de novembre a les 23:59 hores.
Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a l’adreça de correu electrònic info@fundaciodelsoficis.com, aportant la documentació indicada en l’apartat número 7
següent, en format PDF i en un sol arxiu.
En cap cas s’acceptaran sol·licituds presentades fora de termini o en un format diferent de l’establert en el present apartat.

7. Documentació a aportar:

a. Formulari omplert (Imprès 1)
b. Còpia de la matrícula del centre educatiu.
c. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, per ambdues cares.
d. Fotocòpia del DNI de l’alumne beneficiari de la beca per ambdues cares, en cas que siguin els seus tutors legals que realitzin la sol·licitud.
e. Fotocòpia del llibre de família, en cas que siguin els tutors legals de l’alumne els que realitzin la sol·licitud.
f. Certficat d’empadronament, amb una antiguitat màxima de 3 mesos.
g. Acreditació assistència al 75% de les classes de setembre a octubre per cada un dels períodes indicats a l’apartat número 9 (Imprès 2).
h. Certficat de titularitat bancària de l’alumne on s’haurà de fer l’ingrés. En cas que l’alumne no tingui compte bancari es podrà aportar el del seu pare o mare adjuntant
també còpia del llibre de família.
i. En cas d’existir, informe o certificat actualitzat dels Serveis Socials.
j. Formulari protecció de dades omplert (Imprès 3).
El sol·licitant és responsable de la veracitat de la documentació i de l’aportació de tots els documents acreditatius corresponents. Qualsevol sol·licitud amb manca de documentació o documentació errònia es considerarà nul·la.

8. Resolució

La resolució tindrà lloc l’1 de desembre de 2023 i serà publicada a la pàgina web de la Fundació (www.fundaciodelsoficis.com).
A partir de l’endemà de la publicació de l’adjudicació de la Beca, les persones becades tindran un termini de cinc (5) dies hàbils per confirmar o rebutjar la Beca mitjançant una comunicació a l’adreça indicada a la mateixa resolució. A partir de la confirmació, la Beca comptarà com atorgada.
En cas de no realitzar-se la confirmació d’acceptació, la Beca s’entendrà com a rebutjada. La Beca que no hagi estat acceptada o hagi sigut rebutjada serà atorgada seguint la llista de sol·licituds en ordre de puntuació.

9. Pagament

S’efectuaran tres pagaments en funció de la presentació de l’acreditació del 75% d’assistència:
1r pagament
· Presentació acreditació assistència del 5 de desembre al 10 de desembre.
· Assistència de setembre a novembre.
· Pagament 20.12.2023.
2n pagament
· Presentació acreditació assistència de l’1 al 10 de març.
· Assistència de desembre a febrer.
· Pagament 20.03.2024.
3r pagament
· Presentació acreditació assistència de l’1 al 10 de juny.
· Assistència de març a maig.
· Pagament 20.06.2024.

10. Revocació de la Beca

La Beca podrà ser revocada unilateralment i sense necessitat de cap tràmit ni ulterior formalitat en el supòsit que l’adjudicatari deixi de complir els requisits previstos en els apartats 4, 7 i 9.
La detecció de qualsevol mena d’incompliment d’aquestes bases, sigui quin sigui el moment en què aquest es produeixi i amb independència de l’estat en què es trobi la sol·licitud dins el procés de selecció o concessió de la beca, suposarà l’automàtica cancel·lació de la sol·licitud, o de la mateixa Beca, en cas que hagués estat atorgada.
En cas que la persona beneficiària de la Beca no compleixi els compromisos derivats de les presents bases, la FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ DELS OFICIS es reserva el dret a procedir com consideri convenient, incloent-hi la possibilitat de sol·licitar la devolució de les quantitats entregades.

11. Protecció de dades
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, s’informa als sol·licitants que, la FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ DELS OFICIS, actuant com a responsable del tractament, tractarà les seves dades personals incorporades a les sol·licituds presentades.
La finalitat del tractament és:
(i) dur a terme tota la gestió necessària de la sol·licitud de la Beca, així com, realitzar el seguiment de la mateixa juntament amb qualsevol actuació necessària per a la seva execució; i (ii) promocionar tant a nivell intern com extern la Beca com a FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ DELS OFICIS, així com promocionar la Beca en nom de qualsevol entitat que col·labori en la creació o execució de la Beca.